Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проект "Пазителите на Тракия"-Interreg IPA Bulgaria - Turkey

За проекта

Водени от вярването, че тази Земя не е наша - ние сме я взели назаем от нашите деца, ние, възрастните на Тракия, сме длъжни да им оставим добре поддържана и чиста Земя. Ние сме хората, които трябва да възпитаваме и съхраняваме в тях любовта и грижата за природата и околната среда. Всички хора имат общи нужди, цели и задачи за опазване на околната среда. Отговорността за съдбата на природата е това, в което трябва да ги възпитаме, а детството е най-подходящата отправна точка за устойчива екологична отговорност. Екологичният ангажимент на гражданина започва в най-ранна възраст и най-важните навици и начин на живот се формират именно тогава,  когато младите хора са отворени към придобиване на нови знания и формират на мирогледа си. Като наследници на добре позната с природните красота и история област - Тракия, за младите хора от двете страни на границата е важно да участват активно в дейностите по опазване на околната среда в региона. Те трябва да бъдат обучени в основни аспекти на екологията, да бъдат запознати с настоящото екологично състояние в региона, в който живеят.

Съвременните поколения растат с идеята, че всичко може да бъде заменено, източниците са неизчерпаеми и е добре да имаме много неща. Тези идеи обикновено не са свързани с природата, но когато децата се сблъскат с цикъла на естественото творение, те осъзнават колко важно е да опазва, спасява и възстановява околната среда. Ползите от проекта ще доведат до повишаване на екологичната култура и поведение на участниците в проекта, техните семейства, учители и ученици в съответните училища, местната общност. С материалите, закупени и създадени по проекта, това еко-обучение ще продължи да се предава на следващите ученици и по този начин екологичният цикъл ще се случва отново и отново в партньорските организации. В крайна сметка природата в трансграничния регион ще има най-голяма полза от дейностите по проекта.

Опазването на околната среда е много важен проблем, който стои пред съвременното общество. В днешно време, в условията на бързоразвиващия се научно-технически прогрес човекът все по-активно се намесва в природните процеси. Затова опазването на околната среда се превръща в един от най-важните и актуални проблеми на съвременното общество. В днешно време, в условията на глобално замърсяване на планетата и увеличено потребление на природни ресурси, това замърсяване оказва голямо влияние върху здравето и  живота на хората. Затова е много важно да се борим с този проблем и той трябва да стане глобален социален проблем.

За решаването на този проблем е необходимо да се обърне специално внимание на екологичното възпитание и образование на децата още от начална училищна възраст. По този начин ще се формира у учениците благоприятно и отговорно отношение към природата и нетърпимост към различни прояви на опасно увреждане на околната среда.
 
Екологичното възпитание е продължителен процес, който цели осъзнаване на екологичните проблеми, усвояване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност за рационалното използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия по посока опазване на природата и устойчиво развитие. За да бъде ефективно то трябва да залага на интердисциплинарния подход, да започне възможно най-рано и да бъде подкрепено не само от училищни програми, но и от извънкласни и извънучилищни дейности, обществени и семейни прояви. По този начин в съзнанието на учениците ще се формира представа за целостта на природата и същевременно за нейното многообразие.
Екологичното възпитание и образование на децата и юношите е пряко свързано с разбирането и грижата на подрастващите за бъдещето на планетата, с развитието на съвременен тип мислене и поведение – адекватен на измененията в климатичните условия, стила на живот, уважение и грижа за природата.
Всеки ден е ден на земята
Пътят на отпадъците
Обучение по екология
Зелено училище
Република ТурцияОУ "Шехсуварбей"
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на Европейски Съюз
Република БългарияНЧ "Нов път 2011"
ОУ "Пенчо Славейков"
Този уебсайт е разработен по проект СВ005.2.12.024 "Пазителите на Тракия" и се подържа с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005.

Съдържанието на публикацийте в уебсайта е отговорност единствено на Народно читалище "Нов път 2011" село Добрич, община Димитровград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.